Nowości

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie

phone Masz problem ? Zadzwoń: (46) 856-03-17

  • Zarejestruj się

Aktualności

Źródła nie znaleziono

Zgodnie z art. 36 a ustawy z dnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1182) oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez Administratora Bezpieczeństwa Informacji rejestru zbiorów danych (Dz. U. z 2015 r. poz. 719), Administrator Bezpieczeństwa Informacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Baranowie udostępnia zainteresowanym treść rejestru zbiorów danych do przeglądania w siedzibie ośrodka przy ul. Armii Krajowej 89 w Baranowie.

W celu ustalenia szczegółów udostępnienia treści ww. rejestrów proszę o kontakt pod nr tel. (46) 856 03 17.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie

Pani Halina Tomczyszyn

 

Główny Księgowy

Krystyna Bodych

 

Specjalista pracy socjalnej

Lidia Jarzyna

 

Specjalista pracy socjalnej

Renata Wójcik

 

Pracownik socjalny

Sylwia Suchecka

 

Pracownik socjalny

Gabryela Karbowniczek

 

 

Uchwała Nr XXXVII/204/2006

Rady Gminy w Baranowie

z dnia 22 czerwca 2006 r.

w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t Dz. U. Z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.110 ust.1 z ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U z 2004 Nr 64. poz 593 z późn. zm.) Rada Gminy w Baranowie uchwala co następuje:

 

§ 1.

Uchwala się statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

 

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XXXIV/16/98 Rady Gminy w Baranowie z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Załącznik do Uchwały Nr XXXVII/204/2006 Rady Gminy w Baranowie z dnia 22 czerwca 2006 r.

 

S T A T U T

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BARANOWIE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie jest jednostką organizacyjną i budżetową Gminy Baranów – utworzoną do realizacji zadań zleconych ustawowo gminie oraz jej zadań własnych z zakresu pomocy społecznej.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie działa na podstawie:

1) uchwały Nr IX/34/90 Gminnej Rady Narodowej w Baranowie z dnia 16 lutego 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie;

2) zarządzenia Nr 3 Naczelnika Gminy w Baranowie z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie;

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm./;

4) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./;

5) innych ustaw, a w szczególności:

a) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104/;

b) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych / Dz. U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm./ oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie w/w ustawy;

c) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej /Dz. U. Nr 86poz. 732 z późn. zm./;

d) innych przepisów dotyczących pomocy społecznej, jednostek budżetowych, państwowych jednostek organizacyjnych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o zatrudnieniu socjalnym, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

6) niniejszego Statutu.

3. Ilekroć w Statucie jest mowa o:

1) Gminie - należy rozumieć przez to Gminę Baranów;

2) Radzie - należy rozumieć przez to Radę Gminy w Baranowie;

3) Wójcie – należy rozumieć przez to Wójta Gminy w Baranowie;

4) Ośrodku – należy rozumieć przez to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie;

5) Kierowniku – należy rozumieć przez to Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie.

 

§ 2

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej swoją działalnością obejmuje Gminę Baranów.

2. Siedziba Ośrodka znajduje się w budynku Urzędu Gminy w Baranowie.

 

§ 3

Ośrodek współdziała w zakresie pomocy społecznej zgodnie z przepisami prawa z innymi ustanowionymi prawem jednostkami, których zadaniem jest udzielanie pomocy społecznej.

 

II. CELE, PRZEDMIOT I ZAKRES DZIAŁANIA OŚRODKA.

 

§ 4

Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.

 

§ 5

1. Podstawowym celem Ośrodka jest zapewnienie na terenie Gminy wszechstronnych i dostępnych świadczeń w zakresie pomocy społecznej w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo- wychowawcze;

11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13) alkoholizmu lub narkomanii;

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.

2. Celem działalności Ośrodka jest :

1) umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia życia w warunkach odpowiadających godności człowieka.

2) doprowadzenie do możliwie pełnego usamodzielnienia osób i rodzin oraz doprowadzenia do ich integracji ze środowiskiem.

3. Zadania Ośrodka obejmują:

1) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej w tym rozbudowanie infrastruktury społecznej;

2) analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia pomocy społecznej oraz realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb;

3) pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mająca na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu ich zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi;

4) zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin, w szczególności poprzez:

a) świadczenie usług przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami;

b) przyznawanie i wypłacanie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej oraz innymi przepisami;

5) rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

4. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym realizowanych przez Ośrodek należy:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia

zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

10) praca socjalna;

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;

13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;

14) dożywianie dzieci;

15) sprawienie pogrzebu;

16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;

18) zapewnienie środków na utrzymanie i wynagrodzenia pracowników Ośrodka;

5. Do zadań własnych gminy realizowanych przez Ośrodek należy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie;

3) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

6. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Ośrodek należą:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

7. Ośrodek może kierować wnioski o ustalenie niezdolności do pracy, niepełnosprawności i stopnia niepełnosprawności do organów określonych odrębnymi przepisami.

8. Ośrodek może wytaczać na rzecz klientów powództwa o roszczenia alimentacyjne.

9. Dodatkowo do zadań Ośrodka należy:

1) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych / Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn.zm./,

2) przyznawanie i wypłacanie zaliczek alimentacyjnych zgodnie z ustawą z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej / Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm./,

3) prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

 

§ 6

W celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek współpracuje z istniejącymi na jego terenie organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

III. STRUKTURA, ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚRODKA

 

§ 7

1. Obsadę kadrową Ośrodka stanowią:

1) Kierownik Ośrodka,

2) główny księgowy,

3) pracownicy Ośrodka.

2. Wykaz i wymiar etatów ustala Wójt na wniosek Kierownika Ośrodka.

 

§ 8

1. Strukturę organizacyjną Ośrodka określa regulamin organizacyjny opracowany przez Kierownika Ośrodka..

2. Regulamin na wniosek Kierownika Ośrodka zatwierdza Wójt.

 

§ 9

1. Na czele Ośrodka stoi Kierownik, który zarządza całokształtem działalności Ośrodka, jest za niego odpowiedzialny i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Zadania pomocy społecznej Kierownik realizuje przy pomocy pracowników socjalnych.

3. Do nawiązania stosunku pracy z Kierownikiem uprawniony jest Wójt, a z pracownikami Ośrodka jego Kierownik.

 

§ 10

1. Do zadań Kierownika należy w szczególności:

1) organizowanie pracy Ośrodka,

2) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,

3) opracowywanie rocznych planów finansowych Ośrodka oraz zapewnienie prawidłowego i racjonalnego ich wykonania,

4) bezpośrednia realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej i sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań przez poszczególnych pracowników Ośrodka,

5) ocena problemów społecznych terenu i przedstawianie propozycji ich rozwiązań,

6) analiza i ocena realizacji planu zaspokojenia potrzeb oraz skuteczności pomocy społecznej,

7) składanie Radzie rocznych sprawozdań z działalności Ośrodka oraz przedstawianie na bieżąco potrzeb w zakresie pomocy społecznej,

8) przygotowywanie projektów uchwał w sprawach z zakresu działania Ośrodka,

9) współdziałanie z innymi podmiotami w celu realizacji zadań pomocy społecznej,

10) odpowiedzialność za mienie Ośrodka,

11) wydawanie decyzji administracyjnych zakresu zadań pomocy społecznej zleconych gminie oraz zadań własnych gminy, świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych na podstawie upoważnienia Wójta,

2. Szczegółowy wykaz obowiązków Kierownika określa zakres czynności ustalony przez Wójta.

 

§ 11

Kierownika w czasie jego nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków zastępuje wyznaczony przez niego pracownik Ośrodka.

 

§ 12

1) Pracowników w Ośrodku zatrudnia, awansuje i wypowiada umowę o pracę Kierownik Ośrodka.

2) Szczegółowy wykaz zadań i obowiązków pracowników Ośrodka określa Kierownik w indywidualnych zakresach czynności.

 

§ 13

Prawa i obowiązki pracowników Ośrodka określa ustawa o pracownikach samorządowych , a w sprawach nieuregulowanych – Kodeks Pracy oraz przepisy wykonawcze.

 

§ 14

Do podstawowych obowiązków pracowników Ośrodka należy:

1) przestrzeganie prawa,

2) wykonywanie zadań Ośrodka sumiennie, sprawnie i bezstronnie,

3) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym,

4) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi,

współpracownikami oraz z klientami,

5) zachowywanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim.

 

IV. GOSPODARKA FINANSOWA

 

§15

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem gminy na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych zgodnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

 

§16

1. Działalność Ośrodka jest finansowana ze środków własnych budżetu Gminy, dotacji oraz środków przydzielanych przez Wojewodę Mazowieckiego poprzez budżet Gminy na realizację zadań zleconych ustawowo Gminie.

2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki, zatwierdzony przez Radę.

3. Ośrodek prowadzi obsługę kasową.

4. Obsługę finansowo – księgową Ośrodka w zakresie dochodów i wydatków prowadzi główny księgowy w porozumieniu z Kierownikiem Ośrodka.

4. Kontrolę prawidłowości rozliczeń Ośrodka z budżetem Gminy sprawuje Wójt.

5. Ośrodek posiada odrębny rachunek bankowy.

 

§ 17

1. Oświadczenia woli dotyczące praw i obowiązków Ośrodka składa jednoosobowo Kierownik.

2. Czynność prawna powodująca zobowiązanie pieniężne wymaga kontrasygnaty księgowego Ośrodka.

 

§ 18

Ośrodek otrzymuje w zarząd mienie wykazane w załączniku Nr 1 do niniejszego Statutu.

 

V. NADZÓR I KONTROLA

 

§ 19

1. Bezpośredni nadzór nad działalnością Ośrodka sprawuje Wójt.

2. Nadzór merytoryczny nad działalnością Ośrodka sprawuje Wojewoda poprzez Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

3. Kontrola wewnętrzna Ośrodka sprawowana jest przez Kierownika, jak również innych pracowników zobowiązanych do jej wykonywania w zakresie powierzonych im obowiązków.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 20

Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

Załącznik nr 1 do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie z dnia 22 czerwca 2006 r.

 

Wykaz pozostałych środków trwałych (wyposażenia) wg stanu na 01.01.2006r przekazanych w użytkowanie
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej

 

L.p. Nazwa środka Cena jednotkowa Ilość szt. Wartość
1. Biurka ciemne 250,00 2 500,00
2. Biurko pod komputer 380,00 1 380,00
3. Biurko ciemne 300,00 1 300,00
4. Regał 1220,00 1 1220,00
5. Półka 44,00 1 44,00
6. Szafa narożna 700,00 1 700,00
7. Szafa suwana 400,00 1 400,00
8. Stół 250,00 1 250,00
9. Stolik 50,00 1 50,00
10. Gaśnica 250,00 1 250,00
11. Maszyna do pisania OPTIMA Sp-20 652,70 1 652,70
12. Komputer 3000,00 1 3000,00
13. Drukarka 1779,98 1 1779,98
14. Telefax 1261,40 1 1261,40
15. Dywan 479,33 1 479,33
16. Telefax 629,00 1 629.00
    Razem:   11856,41

 

 

 

Wykaz środków trwałych wg stanu na 01.01.2006r przekazanych w użytkowanie
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej

 

L.p. Nr inwentarzowy Nazwa środka trwałego Wartość Wartość umorzenia
1. 4494915 Zestaw komputerowy 4 793,50 1 557,89
2. 7747411 Samochód osobowy Fiat 126p 12 772,00 12 772,00
3. 4494917 Zestaw komputerowy 9 950,64 9 950,64
    Razem: 27 516,14 24 280,53

 

 

 

Wykaz wartości niematerialnych i prawnych wg stanu na 01.01.2006 r. przekazanych w użytkowanie
Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej

 

L.p. Nazwa środka trwałego Wartość Wartość umorzenia
1. Program "Świadczenia rodzinne" 1 006,50 1 006,50
  Razem: 1 006,50 1 006,50

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Daleka 11a

05-825 Grodzisk Mazowiecki

Telefon (22) 724-15-70, (22) 724-09-04

 

Poradnie Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego

ZOZ w Żyrardowie , ul. Limanowskiego 30, pawilon G

W poradni można skorzystać z porady psychologicznej, terapii, wizyty u lekarza psychiatry. ( do psychologa wymagane jest skierowanie )

 

Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia

ZOZ w Żyrardowie, ul. Limanowskiego 30, Pawilon G

Wizyty u terapeutów zez skierowania . poradnia oferuje kompleksowy program terapeutyczny dla osób uzależnionych i pomoc dla rodzin osób uzależnionych .

Zapisy osobiste w rejestracji lub telefonicznie

(46) 855- 20- 11 wew. 257

 

Poradnia zdrowia psychicznego

Grodzisk Mazowiecki, ul. Daleka 11

(22) 755-28-07

 

Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia

Grodzisk Mazowiecki, ul. 1 Maja 15

Tel. (22) 792-00-24

 

Powiatowe Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "Jutrzenka"

Tel. (46) 856-21-29

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Piątek - godz. 17.00

 

 

Mitingi AA na terenie Żyrardowa

 

Grupa AA „ Źródełko"

Zielony domek przy Parafii na oś. Wschód

Poniedziałek i Sobota - godz. 17.00

 

Grupa AA "Jedność"

ul. Kościelna Plebania przy Dużym Kościele

Środa godz. 18.00

Niedziela godz. 17.00

 

Grupa AA "Karol"

Plebania przy Kościele Św. Karola Baromeusza

Czwartek godz. 18.00

Niedziela godz.10.00

 

Portal Pomocy Psychologicznej

www.psychotekst.com

Znajdują się tu adresy gabinetów psychologicznych i stowarzyszeń prowadzących porady

 

Fundacja Dzieci Niczyje

www.116111.pl

 

Niebieska linia

Telefon zaufania dla cierpiących przemoc domową

01-384 Warszawa, ul. Szczotkarska 48 a

Tel. 0801 12 00 02

 

Młodzieżowy Telefon Zaufania

Pn-pt. 12.00-18.00

Tel. 192-88

Tel. 9288

 

Stowarzyszenie Profilaktyki Depresji „Iskra"

Tel. (22) 665-39-77 piątek 13-18

 

Telefon Pierwszej pomocy Psychologicznej

Tel. (22) 425-98-48

Pn.pt. 17.00 -20.00 sob. 15.00-17.00

 

Towarzystwo Pomocy Młodzieży

(22) 635-54-67

 

Dla młodzieży dorastającej i dorosłej telefon "Fundacja Lepszy Świat"

(22) 672-52-26

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie
czynny jest w godzinach:

 

Poniedziałek: 08:00-16:00

Wtorek: 08:00-16:00
Środa: 08:00-17:00
Czwartek: 08:00-16:00
Piątek: 08:00-15:00

 

Adres i telefon:
ul. Armii Krajowej 89
96-314 Baranów
tel./fax (46) 856-03-17

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Podstawowe Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie czynny jest w godzinach:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: 08:00-16:00
Środa: 08:00-17:00
Piątek: 08:00-15:00

Adres i telefon:
ul. Armii Krajowej 89, 96-314 Baranów
tel./fax (46) 856-03-17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

S5 Box

Logowanie

Rejestracja