Ogłoszenia POKL

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie

phone Masz problem ? Zadzwoń: (46) 856-03-17

  • Zarejestruj się

Aktualności

Źródła nie znaleziono

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Armii Krajowej 89
96-314 Baranów


ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie, ul. Armii Krajowej 89, 96-314 Baranów zaprasza do złożenia oferty na realizację  szkolenia „Opiekunka dziecięca”.

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2013 r. 907 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

 

I. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Armii Krajowej 89
96-314 Baranów
tel. 46 856 03 17

II. Przedmiot  zamówienia
1. Zadanie - przeprowadzenie szkolenia „Opiekunka dziecięca”.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu pt. „Człowiek najlepszą inwestycją- aktywna integracja w Gminie Baranów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII- Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 -Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie- 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Uczestnicy szkoleń: osoby pozostające bez pracy i osoby bezrobotne z terenu gminy Baranów.
3. Szkolenie realizowane dla 2 osób.
4. Szkolenie obejmować będzie łącznie 60 godzin (teoria i praktyka).
Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.
Tematyka zajęć:
Szkolenie powinno dostarczyć wiedzę m.in. z zakresu psychologii rozwojowej wieku dziecięcego, psychologicznych aspektów opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, chorym, nadpobudliwym, i zahamowanym, psychologii wychowawczej, rozwoju mowy i myślenia, roli działania twórczego w  wychowaniu, pierwszej pomocy.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić materiały do prawidłowej pracy na zajęciach , materiały dydaktyczne.
5. Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą być realizowane w dniach od poniedziałku do soboty w wymiarze nie przekraczającym 8 godzin dydaktycznych dziennie (godz. dydaktyczna 45 min) .
6. Wykonawca szkolenia ma obowiązek ubezpieczyć osoby skierowane na kurs/szkolenie od NNW.
7 Czas trwania egzaminu nie może być ujęty w liczbie godzin programu kursu/szkolenia.
8. Koszty egzaminów należy wliczyć w koszt kursu/szkolenia.
9. W okresie trwania zajęć teoretycznych i praktycznych wykonawca ma obowiązek zapewnić kursantom warunki pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia
1. Termin do uzgodnienia w okresie od 15 maja 2015 r. do 15 czerwca 2015 r.
2.  Miejsce realizacji szkolenia:
Szkolenie będzie realizowane
na terenie gminy Baranów.

IV. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

V.  Inne istotne warunki zamówienia
1. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy spełniają następujące warunki:
- posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonania szkolenia i egzaminowania,
- posiadają aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS Wykonawcy,
- posiadają aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP, właściwy ze
względu na siedzibę Wykonawcy,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
- dysponują potencjałem technicznym i kadrą zdolną do wykonania niniejszego zamówienia.
2. Usługa obejmuje:
a. Ubezpieczenie uczestników szkolenia.
c. Zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia.
d. Zapewnienie serwisu kawowego i obiadu.
e. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie teoretycznym i praktycznym.
f. Przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego umiejętności uczestników oraz sporządzenie protokołu.
g. Poniesienie opłat egzaminacyjnych.
h. Wydanie stosownych zaświadczeń dla uczestników szkolenia o jego ukończeniu.
i. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji szkolenia /dziennik zajęć zawierający listę obecności, wymiar godzin zajęć , tematykę zajęć, zaświadczenia/certyfikaty ukończenia szkolenia.
j. Systematycznej oceny postępów uczestników szkolenia.
k. Bieżącego informowania Zamawiającego o:
- wszystkich nieobecnościach osób kierowanych na szkolenie,
- rezygnacji uczestnika ze szkolenia w trakcie jego trwania pod rygorem odmowy zapłaty za
szkolenie tych osób,
l. Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych.
ł. Przekazanie konspektów realizowanych zajęć.
Wszystkie dokumenty muszą być oznaczone logo POKL i EFS oraz muszą zawierać informację o realizowaniu zajęć w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia dokumentacji, materiałów logotypami zgodnymi z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
m. Dostarczenie pełnej dokumentacji szkolenia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie, ul. Armii Krajowej 89, 96-314 Baranów.

VI. Sposób przygotowania oferty .
1. Wymagane informacje w ofercie i załącznikach:
a. Nazwa i adres Wykonawcy.
b. Dane osoby uprawnionej do kontaktów w imieniu Wykonawcy( imię i nazwisko, tel., fax., mail)
c. Cenę jednostkową brutto na osobę (należy zaznaczyć, że w cenie zawarty jest koszt opłaty egzaminacyjnej, ubezpieczenia uczestników szkolenia, materiałów szkoleniowych).
d. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu ofertowym
( pkt. V ppkt 1 )oraz program szkolenia i harmonogram szkolenia.

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” – załącznik nr 1.

VII.  Miejsce i termin złożenia oferty.
Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie u. Armii Krajowej 89, 96-314 Baranów lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 13.05.2015 r. do godz. 16.00

W przypadku przesłania oferty drogą pocztową liczy się data wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego a nie data stempla pocztowego.
Oferta powinna zawierać ceny brutto i netto.

Uwagi.
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma na celu wyłącznie rozeznanie na rynku w zakresie cen i obszaru realizacji.

WZÓR OFERTY – załącznik nr 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Armii Krajowej 89
96-314 Baranów


ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie, ul. Armii Krajowej 89, 96-314 Baranów zaprasza do złożenia oferty na realizację  szkolenia „Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputerową obsługą programów fakturujących Symfonia Handel ”.

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2013 r. 907 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

 

I. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Armii Krajowej 89
96-314 Baranów
tel. 46 856 03 17

II. Przedmiot  zamówienia
1. Zadanie - przeprowadzenie szkolenia „Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputerową obsługą programów fakturujących Symfonia Handel ”.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu pt. „Człowiek najlepszą inwestycją- aktywna integracja w Gminie Baranów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII- Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 -Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie- 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Uczestnicy szkoleń: osoby pozostające bez pracy i osoby bezrobotne z terenu gminy Baranów.
3. Szkolenie realizowane dla 1 osoby.
4. Szkolenie obejmować będzie łącznie 64 godziny (teoria i praktyka).
Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.
Tematyka zajęć:
Szkolenie powinno dostarczyć wiedzę m.in. z zakresu przestrzegania zasad dobrej praktyki higienicznej, ogólnych przepisów bhp obowiązujących w jednostce handlowej, organizacji pracy kasjera- fakturzysty, profesjonalnej obsługi klienta, ABC przedsiębiorczości, podstaw marketingu, obsługi kas fiskalnych, podstaw obsługi komputera, obsługi komputerowych programów fakturujących.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić materiały do prawidłowej pracy na zajęciach , materiały dydaktyczne.
5. Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą być realizowane w dniach od poniedziałku do soboty w wymiarze nie przekraczającym 8 godzin dydaktycznych dziennie (godz. dydaktyczna 45 min) .
6. Wykonawca szkolenia ma obowiązek ubezpieczyć osoby skierowane na kurs/szkolenie od NNW.
7 Czas trwania egzaminu nie może być ujęty w liczbie godzin programu kursu/szkolenia.
8. Koszty egzaminów należy wliczyć w koszt kursu/szkolenia.
9. W okresie trwania zajęć teoretycznych i praktycznych wykonawca ma obowiązek zapewnić kursantom warunki pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia
1. Termin do uzgodnienia w okresie od 15 maja 2015 r. do 15 czerwca 2015 r.
2.  Miejsce realizacji szkolenia:
Szkolenie będzie realizowane
na terenie gminy Baranów.

IV. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

V.  Inne istotne warunki zamówienia

1. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy spełniają następujące warunki:
- posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonania szkolenia i egzaminowania (akredytacja
kuratorium oświaty),
- posiadają aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS Wykonawcy,
- posiadają aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP, właściwy ze
względu na siedzibę Wykonawcy,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
- dysponują potencjałem technicznym i kadrą zdolną do wykonania niniejszego zamówienia.
2. Usługa obejmuje:
a. Ubezpieczenie uczestników szkolenia.
c. Zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia.
d. Zapewnienie serwisu kawowego i obiadu.
e. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie teoretycznym i praktycznym.
f. Przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego umiejętności uczestników oraz sporządzenie protokołu.
g. Poniesienie opłat egzaminacyjnych.
h. Wydanie stosownych zaświadczeń dla uczestników szkolenia o jego ukończeniu.
i. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji szkolenia /dziennik zajęć zawierający listę obecności, wymiar godzin zajęć , tematykę zajęć, zaświadczenia/certyfikaty ukończenia szkolenia.
j. Systematycznej oceny postępów uczestników szkolenia.
k. Bieżącego informowania Zamawiającego o:
- wszystkich nieobecnościach osób kierowanych na szkolenie,
- rezygnacji uczestnika ze szkolenia w trakcie jego trwania pod rygorem odmowy zapłaty za
szkolenie tych osób,
l. Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych.
ł. Przekazanie konspektów realizowanych zajęć.
Wszystkie dokumenty muszą być oznaczone logo POKL i EFS oraz muszą zawierać informację o realizowaniu zajęć w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia dokumentacji, materiałów logotypami zgodnymi z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
m. Dostarczenie pełnej dokumentacji szkolenia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie, ul. Armii Krajowej 89, 96-314 Baranów.
VI. Sposób przygotowania oferty .
1. Wymagane informacje w ofercie i załącznikach:
a. Nazwa i adres Wykonawcy.
b. Dane osoby uprawnionej do kontaktów w imieniu Wykonawcy( imię i nazwisko, tel., fax., mail)
c. Cenę jednostkową brutto na osobę (należy zaznaczyć, że w cenie zawarty jest koszt opłaty egzaminacyjnej, ubezpieczenia uczestników szkolenia, materiałów szkoleniowych).
d. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu ofertowym
( pkt. V ppkt 1 )oraz program szkolenia i harmonogram szkolenia.

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” – załącznik nr 1.

VII.  Miejsce i termin złożenia oferty.

Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie u. Armii Krajowej 89, 96-314 Baranów lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 13.05.2015 r. do godz. 16.00

W przypadku przesłania oferty drogą pocztową liczy się data wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego a nie data stempla pocztowego.
Oferta powinna zawierać ceny brutto i netto.

Uwagi.
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma na celu wyłącznie rozeznanie na rynku w zakresie cen i obszaru realizacji.

WZÓR OFERTY – załącznik nr 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Armii Krajowej 89
96-314 Baranów


ZAPYTANIE OFERTOWE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie, ul. Armii Krajowej 89, 96-314 Baranów zaprasza do złożenia oferty na realizację  szkolenia „Magazynier z obsługą komputera i wózków jezdniowych ”.

W związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. z 2013 r. 907 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę dostaw/ usług /robót budowlanych

 

I. Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Armii Krajowej 89
96-314 Baranów
tel. 46 856 03 17

II. Przedmiot  zamówienia
1. Zadanie - przeprowadzenie szkolenia „Magazynier z obsługą komputera i wózków jezdniowych ”.

Szkolenie realizowane jest w ramach projektu pt. „Człowiek najlepszą inwestycją- aktywna integracja w Gminie Baranów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII- Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 -Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie- 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Uczestnicy szkoleń: osoby pozostające bez pracy i osoby bezrobotne z terenu gminy Baranów.
3. Szkolenie realizowane dla 2 osób.
4. Szkolenie obejmować będzie łącznie 70 godzin (teoria i praktyka).
Program powinien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa.
Tematyka zajęć:
Szkolenie powinno dostarczyć wiedzę m.in. z zakresu podziału stosowanych wózków jezdniowych, budowy wózków, czynności operatora, ładunkoznawstwa, dozoru technicznego,  bezpiecznego użytkowania butli, bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynie i hurtowni,  sposobu składowania w magazynach, spedycji towarów, rodzajów dokumentów w magazynie, zabezpieczenia ilości i jakości towarów w magazynie, gospodarki magazynowania, obsługi komputerowych programów magazynowych.
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić materiały do prawidłowej pracy na zajęciach , materiały dydaktyczne.
5. Zajęcia teoretyczne i praktyczne muszą być realizowane w dniach od poniedziałku do soboty w wymiarze nie przekraczającym 8 godzin dydaktycznych dziennie (godz. dydaktyczna 45 min) .
6. Wykonawca szkolenia ma obowiązek ubezpieczyć osoby skierowane na kurs/szkolenie od NNW.
7 Czas trwania egzaminu nie może być ujęty w liczbie godzin programu kursu/szkolenia.
8. Koszty egzaminów należy wliczyć w koszt kursu/szkolenia.
9. W okresie trwania zajęć teoretycznych i praktycznych wykonawca ma obowiązek zapewnić kursantom warunki pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

III. Termin i miejsce realizacji zamówienia
1. Termin do uzgodnienia w okresie od 15 maja 2015 r. do 15 czerwca 2015 r.
2.  Miejsce realizacji szkolenia:
Część teoretyczna
na terenie gminy Baranów.Część praktyczna nie dalej niż 50 km od siedziby GOPS w Baranowie, koszty dojazdu na zajęcia praktyczne pokrywa organizator szkolenia.

IV. Cena jest jedynym kryterium oceny ofert.

V.  Inne istotne warunki zamówienia
1. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy spełniają następujące warunki:
- posiadają odpowiednie uprawnienia do wykonania szkolenia i egzaminowania (akredytacja
kuratorium oświaty),
- posiadają aktualny odpis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS Wykonawcy,
- posiadają aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez WUP, właściwy ze
względu na siedzibę Wykonawcy,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
- dysponują potencjałem technicznym i kadrą zdolną do wykonania niniejszego zamówienia.
2. Usługa obejmuje:
a. Ubezpieczenie uczestników szkolenia.
c. Zapewnienie materiałów szkoleniowych dla uczestników szkolenia.
d. Zapewnienie serwisu kawowego i obiadu.
e. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie teoretycznym i praktycznym.
f. Przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego umiejętności uczestników oraz sporządzenie protokołu.
g. Poniesienie opłat egzaminacyjnych.
h. Wydanie stosownych zaświadczeń dla uczestników szkolenia o jego ukończeniu.
i. Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji szkolenia /dziennik zajęć zawierający listę obecności, wymiar godzin zajęć , tematykę zajęć, zaświadczenia/certyfikaty ukończenia szkolenia.
j. Systematycznej oceny postępów uczestników szkolenia.
k. Bieżącego informowania Zamawiającego o:
- wszystkich nieobecnościach osób kierowanych na szkolenie,
- rezygnacji uczestnika ze szkolenia w trakcie jego trwania pod rygorem odmowy zapłaty za
szkolenie tych osób,
l. Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych.
ł. Przekazanie konspektów realizowanych zajęć.
Wszystkie dokumenty muszą być oznaczone logo POKL i EFS oraz muszą zawierać informację o realizowaniu zajęć w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wykonawca zobowiązuje się do oznaczenia dokumentacji, materiałów logotypami zgodnymi z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
m. Dostarczenie pełnej dokumentacji szkolenia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie, ul. Armii Krajowej 89, 96-314 Baranów.

VI. Sposób przygotowania oferty .
1. Wymagane informacje w ofercie i załącznikach:
a. Nazwa i adres Wykonawcy.
b. Dane osoby uprawnionej do kontaktów w imieniu Wykonawcy( imię i nazwisko, tel., fax., mail)
c. Cenę jednostkową brutto na osobę (należy zaznaczyć, że w cenie zawarty jest koszt opłaty egzaminacyjnej, ubezpieczenia uczestników szkolenia, materiałów szkoleniowych).
d. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu ofertowym
( pkt. V ppkt 1 )oraz program szkolenia i harmonogram szkolenia.

Ofertę sporządzić należy na załączonym druku „OFERTA” – załącznik nr 1.

VII.  Miejsce i termin złożenia oferty.
Oferty w formie pisemnej należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie u. Armii Krajowej 89, 96-314 Baranów lub pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 13.05.2015 r. do godz. 16.00

W przypadku przesłania oferty drogą pocztową liczy się data wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego a nie data stempla pocztowego.
Oferta powinna zawierać ceny brutto i netto.

Uwagi.
Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu kodeksu cywilnego i ma na celu wyłącznie rozeznanie na rynku w zakresie cen i obszaru realizacji.

WZÓR OFERTY – załącznik nr 1

Baranów, 2015.03.16

Zaproszenie do złożenia oferty

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie informuje o możliwości zatrudnienia konsultanta ds. poradnictwa zawodowego celem poprowadzenia na terenie gminy Baranów zajęć indywidualnych i grupowych w łącznej ilości 20 godzin zegarowych z grupą

5-osobową Uczestników Projektu POKL 7.1.1 „Człowiek najlepszą inwestycją – aktywna integracja w Gminie Baranów" w wieku aktywności zawodowej 15 - 64 lat w terminie od 20 kwietnia 2015 roku do 30 kwietnia 2015 roku. Uczestnikami Projektu są osoby bezrobotne, niepracujące, nieaktywne zawodowo w tym niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym.

Oferta zatrudnienia kierowana jest do osób posiadających wykształcenie wyższe kierunkowe uzupełnione szkoleniami lub kursami z zakresu umiejętności trenerskich, licencje zawodową doradcy zawodowego oraz doświadczenie, pozwalające na pracę z w/w kategorią osób.

Celem zatrudnienia konsultanta ds. poradnictwa zawodowego a jednocześnie przedmiotem zawartej z taką osobą umowy będzie w ramach zajęć indywidualnych i grupowych przygotowanie grupy 5-osobowej do efektywnego poruszania się na rynku pracy po rozpoznaniu własnych predyspozycji zawodowych (analiza rynku pracy, elementy prawa pracy, ćwiczenia dot. rozmowy kwalifikacyjnej, sporządzanie bilansu samooceny w zakresie predyspozycji wartości, umiejętności i wiedzy oraz zainteresowań, warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, komunikacja werbalna i niewerbalna, podstawy obsługi komputera, praca zespołowa itp.).

Umowa zlecenie zostanie podpisana po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Planowana praca na terenie gminy Baranów w dniach od poniedziałku do piątku w wymiarze nie przekraczającym 8 godzin dziennie: łącznie 20 godzin zegarowych w okresie od 20 kwietnia 2015 roku do 30 kwietnia 2015 roku.

Składanie ofert:

Ofertę (zał. Nr 1) należy złożyć w formie pisemnej:

- osobiście w siedzibie: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie ul. Armii Krajowej 89

- przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 96-314 Baranów, ul. Armii Krajowej 89 (W przypadku przesłania oferty drogą pocztową liczy się data wpłynięcia oferty do zamawiającego a nie data stempla pocztowego).

- faxem na numer: (46) 856 03 17

- w wersji elektronicznej na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 31.03.2015 roku.

Do oferty (zał. Nr 1) muszą być dołączone następujące dokumenty:

a) wypełniony kwestionariusz osobowy (zał. Nr 2);

b) oświadczenie personelu projektu (zał. Nr 3);

c) inne dokumenty (np. kopie dyplomów, certyfikatów i zaświadczeń poświadczających wykształcenie i doświadczenie zawodowe).

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

                                                                                                                            Kierownik GOPS w Baranowie

                                                                                                                            Halina Tomczyszyn

Załacznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

                                                                                                                                                  Baranów, 2015.03.16

Zaproszenie do złożenia oferty

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie informuje o możliwości zatrudnienia psychologa celem poprowadzenia na terenie gminy Baranów zajęć indywidualnych i grupowych w łącznej ilości 45 godzin zegarowych (30 godzin warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych, 10 godzin warsztatów psychologicznych indywidualnych, 5 godzin warsztatów psychologicznych grupowych) z grupą 5-osobową Uczestników Projektu POKL 7.1.1 „Człowiek najlepszą inwestycją – aktywna integracja w Gminie Baranów" w wieku aktywności zawodowej 15 - 64 lat w terminie od 31 marca 2015 roku do 17 kwietnia 2015 roku. Uczestnikami Projektu są osoby bezrobotne, niepracujące, nieaktywne zawodowo w tym niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym.

Oferta zatrudnienia kierowana jest do osób posiadających wykształcenie wyższe kierunkowe uzupełnione szkoleniami lub kursami z zakresu umiejętności trenerskich oraz doświadczenie, pozwalające na pracę z w/w kategorią osób.

Celem zatrudnienia psychologa a jednocześnie przedmiotem zawartej z taką osobą umowy będzie prowadzenie warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych ( nauka umiejętności komunikacji interpersonalnej, trening asertywności, umiejętności społecznych takich jak: rozwiązywanie konfliktów, konstruktywna krytyka, wyrażanie opinii, efektywne radzenie sobie z własnym i cudzym stresem, techniki relaksacyjne i inne sposoby kontroli stresu, kierowanie własnym rozwojem a opór przed zmianami) oraz aktywnego poszukiwania pracy tj. autoprezentacja swojej osoby z uwzględnieniem wyglądu, zachowania i wypowiadania się, zarządzanie sobą w czasie, opracowanie CV, listu motywacyjnego, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, praca zespołowa itp.

Planowana praca na terenie gminy Baranów w dniach od poniedziałku do piątku w wymiarze nie przekraczającym 8 godzin dziennie: łącznie 45 godzin zegarowych w okresie od 31 marca 2015 roku do 17 kwietnia 2015 roku.

Składanie ofert:

Ofertę (zał. Nr 1) należy złożyć w formie pisemnej:

- osobiście w siedzibie: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie ul. Armii Krajowej 89

- przesłać na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 96-314 Baranów, ul. Armii Krajowej 89

(W przypadku przesłania oferty drogą pocztową liczy się data wpłynięcia oferty do

zamawiającego a nie data stempla pocztowego).

- faxem na numer: (46) 856 03 17

- w wersji elektronicznej na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 27.03.2015 roku.

Do oferty (zał. Nr 1) muszą być dołączone następujące dokumenty:

a) wypełniony kwestionariusz osobowy (zał. Nr 2);

b) oświadczenie personelu projektu (zał. Nr 3);

c) inne dokumenty (np. kopie dyplomów, certyfikatów i zaświadczeń poświadczających wykształcenie i doświadczenie zawodowe).

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

                                                                                                                          Kierownik GOPS w Baranowie

                                                                                                                                 Halina Tomczyszyn
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

Podstawowe Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie czynny jest w godzinach:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: 08:00-16:00
Środa: 08:00-17:00
Piątek: 08:00-15:00

Adres i telefon:
ul. Armii Krajowej 89, 96-314 Baranów
tel./fax (46) 856-03-17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

S5 Box

Logowanie

Rejestracja