Wszystkie Projekty

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie

phone Masz problem ? Zadzwoń: (46) 856-03-17

 • Zarejestruj się

Aktualności

Źródła nie znaleziono

Seminarium podsumowujące projekt17 czerwca 2015 r. zakończyły się ostatnie szkolenia w ramach projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie. Szkolenia przeprowadzono dla 5 uczestników na terenie Gminy Baranów, były to:
„Kurs opiekunki dziecięcej” dla 2 Pań,
„Kurs magazyniera z obsługą komputera i wózków jezdniowych” dla 2 Panów,
„Kurs nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i komputerową obsługą programów fakturujących – Symfonia Handel” dla 1 Pani.
W tym samym dniu w Ochotniczej Straży Pożarnej w Baranowie o godz. 14 odbyło się Seminarium podsumowujące projekt systemowy pt.: „Człowiek najlepszą inwestycją – aktywna integracja w Gminie Baranów”, realizowany w latach 2008-2015.
Na seminarium zostali zaproszeni absolwenci szkoleń realizowanych w ramach w/w projektu. Na uroczystość przybyli Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie, jak również przedstawiciele Gminy Baranów: Skarbnik Gminy Baranów Pan Kazimierz Szymański, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Baranowie Pani Bożena Stegienko, a także prowadzący warsztaty psycholodzy: Pani Małgorzata Jedlecka, Pani Mariola Przanowska – Jeznach z doradcą zawodowym Panią Katarzyną Dąbrowską.

EFS jest jednym z pięciu europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (ESIF). Od 2014 roku fundusze te działają we wspólnych ramach, realizując dodatkowe cele związane z polityką. Są one głównym źródłem inwestycji na poziomie UE i ułatwiają państwom członkowskim powrót na ścieżkę wzrostu gospodarczego oraz zwiększenie liczby miejsc pracy, jednocześnie umożliwiając zrównoważony rozwój zgodnie z założeniami strategii Europa 2020.
Czego dotyczą główne zmiany wprowadzone w EFS?

Od 2014 roku rola EFS jest wzmocniona:

Masa krytyczna inwestycji w kapitał ludzki zostanie zapewniona poprzez minimalny gwarantowany udział EFS w finansowaniu w ramach polityki spójności w każdym państwie członkowskim. Oznacza to, że razem z 3 mld EUR, które zostały przeznaczone na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, w europejski kapitał ludzki w przeciągu 7 lat zainwestowane zostaną ponad 80 mld EUR (zob. przydział funduszy na dany kraj).

 • Co najmniej 20% środków Funduszu przeznaczone jest na wsparcie włączenia społecznego. Tak więc osoby znajdujące się w potrzebie oraz osoby z grup w niekorzystnej sytuacji uzyskają większe wsparcie w celu zapewnienia im takich samych możliwości, jakie posiadają inni, oraz umożliwienia im integracji ze społeczeństwem.
 • Promowanie równości między kobietami i mężczyznami oraz równych szans dla wszystkich bez jakiejkolwiek dyskryminacji będzie zintegrowane z innymi działaniami prowadzonymi w ramach EFS, a także wspierane poprzez określone inicjatywy.
 • Duży nacisk położony jest na walkę z bezrobociem wśród ludzi młodych. Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych będzie pomagać młodzieży niemającej zatrudnienia ani nieuczestniczącej w kształceniu lub szkoleniu w regionach, w których stopa bezrobocia wśród młodzieży przekracza 25%. Państwa członkowskie przeznaczą na wprowadzenie w życie planów wdrożenia gwarancji dla młodzieży co najmniej 6,4 mld EUR.
 • Koncentracja finansowania dla osiągnięcia lepszych efektów: Aby zapewnić wystarczająco wysoką masę krytyczną finansowania i widoczny wkład w rozwiązywanie kluczowych problemów państw członkowskich, interwencje EFS będą koncentrowały się na ograniczonej liczbie priorytetów.
 • Udzielone zostanie większe wsparcie na rzecz innowacji społecznych, tj. testowania i zwiększania zasięgu innowacyjnych rozwiązań będących odpowiedzią na potrzeby społeczne, edukacyjne i kwestie związane z zatrudnieniem.
 • Wdrażanie EFS odbywać się będzie w ścisłej współpracy między władzami publicznymi, partnerami społecznymi oraz organami reprezentującymi społeczeństwo obywatelskie na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym podczas całego cyklu programu.
 • Aby ułatwić realizację projektów, Europejski Fundusz Społeczny będzie stosować innowacyjne zasady zarządzania. Komisja będzie podejmować działania mające na celu pomoc państwom członkowskim w uproszczeniu wdrażania EFS. Działania te mają służyć większemu skoncentrowaniu się na rezultatach programu oraz sprawić, aby EFS był prostszy i bezpieczniejszy dla beneficjentów.

Jakie są cele EFS na lata 2014–2020?

Pomoc w znalezieniu zatrudnienia: EFS będzie wspierał organizacje z całej UE, które chcą wprowadzić w życie projekty mające na celu prowadzenie szkoleń i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia. Finansowane będą również inicjatywy wspierające przedsiębiorczość poprzez udzielanie pomocy finansowej dla nowych firm oraz przedsiębiorstw, które przeprowadzają restrukturyzację bądź zmagają się z problemem braku wykwalifikowanych pracowników. Pomoc młodym ludziom w procesie wkraczania na rynek pracy będzie najwyższym priorytetem EFS we wszystkich państwach UE.

Włączenie społeczne: Zatrudnienie to najskuteczniejszy sposób zagwarantowania ludziom niezależności, bezpieczeństwa finansowego oraz poczucia przynależności. EFS będzie kontynuował finansowanie tysięcy projektów, które pomagają osobom znajdującym się w potrzebie oraz osobom z grup w niekorzystnej sytuacji w zdobyciu umiejętności zawodowych oraz pracy, a także w uzyskaniu takich samych możliwości, jakie posiadają inni.

Lepsza edukacja: Na terenie całej UE EFS finansuje inicjatywy mające na celu poprawę kształcenia i szkoleń oraz umożliwienie osobom młodym ukończenia edukacji i zdobycia umiejętności zwiększających ich konkurencyjność na rynku pracy. Priorytetem jest ograniczenie zjawiska przedwczesnego kończenia nauki oraz poprawa możliwości edukacyjnych na poziomie wyższym i zawodowym.

Wzmocnienie administracji publicznej: EFS będzie wspierał państwa członkowskie w ich staraniach zmierzających do polepszenia jakości funkcjonowania administracji publicznej i rządowej poprzez nadawanie im kompetencji administracyjnych i instytucjonalnych niezbędnych do przeprowadzenia reform strukturalnych.

Informacje pochodzą ze strony Komisji Europejskiej

Czlowiek najlepsza inwestycja pokl 2015 04W styczniu 2015 r. ruszył nabór na szkolenia realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie, w ramach projektu pt.: „Człowiek najlepszą inwestycją - aktywna integracja w Gminie Baranów”.
Po przeprowadzonej promocji oraz rekrutacji do projektu zakwalifikowało się w marcu br. 5 osób (3 kobiety i 2 mężczyzn), które w marcu br. podpisały kontrakty socjalne.
Osoby biorące udział w projekcie to mieszkańcy Gminy Baranów, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, nieaktywne zawodowo i bezrobotne w wieku aktywności zawodowej, które dzięki wsparciu w ramach projektu otrzymają nowe kwalifikacje.
W kwietniu br. W Filii Biblioteki Publicznej w Kaskach odbyły się warsztaty i szkolenia w postaci:
doradztwa indywidualnego z psychologiem i doradcą zawodowym, warsztatów kompetencji i umiejętności społecznych, warsztatów psychologicznych, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy.
Czlowiek najlepsza inwestycja pokl 2015 06Uczestnicy szkoleń mogli również liczyć na wsparcie socjalne w ramach podpisanych kontraktów.

Czlowiek najlepsza inwestycja pokl 2014 12Po przeprowadzonym naborze do projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie zakwalifikowanych zostało 7 mieszkańców Gminy Baranów. Grupa, która ma otrzymać wsparcie w postaci szkoleń i kursów składa się z 3 mężczyzn i 4 kobiet, jedna z uczestniczek posiada orzeczenie o niepełnosprawności.
W lipcu 2014 r. odbyły się szkolenia i warsztaty z psychologiem i doradcą zawodowym w Filii Biblioteki publicznej w Kaskach. Siódemka uczestników projektu realizowanego przez GOPS w Baranowie uczestniczyła w:
Warsztatach z psychologiem
Warsztatach kompetencji i umiejętności społecznych
Warsztatach z doradcą zawodowym
Indywidualnych konsultacjach z psychologiem i doradcą zawodowym.
Czlowiek najlepsza inwestycja pokl 2014 02Dzięki wsparciu doradcy zawodowego oraz psychologa wszyscy uczestnicy mogli podjąć przemyślane decyzje o dalszych planach zawodowych. Już od września rozpoczęły się szkolenia zawodowe dla czwórki z uczestników, były to.:
Kurs magazyniera z obsługą wózków jezdniowych;
Kurs animatora czasu wolnego;
oraz Kurs kucharski I i II stopnia;
W październiku dołączą kolejne trzy osoby zdobywające nowe kwalifikacje w ramach projektu na kursach:
Kursie - florystyka I i II stopnia;
Kursie - księgowości od podstaw z obsługą programów użytkowych i komputera.
Czlowiek najlepsza inwestycja pokl 2014 43Po zaplanowanym wsparciu wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty i zaświadczenia z pozyskanych kwalifikacji
W związku z poniesionymi kosztami dojazdu na szkolenia podopieczni korzystają również ze wsparcia socjalnego w ramach realizowanych kontraktów socjalnych.

 

 

 

Czlowiek najlepsza inwestycja pokl 2014a 4014 grudnia 2014 r. odbył się wyjazd integracyjny do miasta Łodzi. Wyjazd zorganizowano dla uczestników tegorocznej edycji projektu wraz z osobami towarzyszącymi i pracowników ośrodka. W programie wycieczki znalazło się zwiedzanie:
• Księżego Młyna;
• Muzeum Kinematografii – dawny pałac Scheiblera;
• Łódzka Szkoła Filmowa;
• Centralne Muzeum Włókiennictwa;
• Muzeum Miasta Łodzi – dawny pałac Poznańskiego;
• Spacer historycznym szlakiem Manufaktury;
Czlowiek najlepsza inwestycja pokl 2014a 56• Obiadokolacja na terenie Manufaktury;
• oraz Wizyta w Muzeum Fabryki i na tarasie Widokowym Manufaktury.
Wycieczka zorganizowana w ramach Zadania - Aktywnej integracji, była dla wszystkich uczestników ostatnim wspólnym spotkaniem.
Działania w projekcie współfinansowane były przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy Społecznej. Głównym celem całego projektu było zwiększenie szans na podjęcie zatrudnienia i przygotowanie do życia społecznego oraz zawodowego grupy uczestników projektu. Dzięki temu kolejni mieszkańcy Gminy Baranów uzyskali nowe kwalifikacje tak poszukiwane na rynku pracy.


Czlowiek najlepsza inwestycja pokl 2014a 129Wszystkim uczestnikom, serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w pracy zawodowej.

Czlowiek najlepsza inwestycja pokl 2013 14W grudniu 2013 roku zakończyła się kolejna edycja projektu systemowego „Człowiek najlepszą inwestycją - aktywna integracja w Gminie Baranów"

Program Operacyjny Kapitał Ludzki; Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji"; Poddziałanie 7.1.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej". Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Realizatorem projektu systemowego „Człowiek najlepszą inwestycją - aktywna integracja w Gminie Baranów" był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie.

Projekt skierowany był do osób bezrobotnych z terenu gminy Baranów, pozostających bez pracy, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających z pomocy społecznej.

W 2013 roku w projekcie wzięło udział 7 osób, w tym 5 kobiet i 2 mężczyzn oraz jedna osoba uzupełniająca wykształcenie.

Czlowiek najlepsza inwestycja pokl 2013 16W ramach projektu w lipcu i sierpniu 2013 r. odbyły się w filii Biblioteki Publicznej w Kaskach m.in.:

 • Warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych 30 godz.
 • Warsztaty z doradcą zawodowym grupowe i indywidualne 20 godz.
 • Warsztaty psychologiczne grupowe 5 godz. i indywidualne 2 godz.

W okresie szkoleń miękkich uczestnikom zapewniono catering oraz zwrot kosztów dojazdu. Podczas warsztatów i szkoleń uczestnicy mogli lepiej poznać siebie, swoje mocne i słabe strony, określić predyspozycje zawodowe.

Po części szkoleń w Kaskach, przyszedł czas na konkretne decyzje oraz szkolenia zawodowe poza granicami gminy. Od września 2013 r. rozpoczęły się indywidualnie dobrane do potrzeb uczestników kursy i szkolenia zawodowe:

 • kurs komputerowy w Pruszkowie dla 2 osób
 • kurs artystyczne układanie kwiatów – florystyka w warszawie dla 1 osoby
 • kurs księgowości od podstaw w Warszawie dla 1 osoby
 • kurs na samodzielną księgową w Warszawie dla 1 osoby
 • kurs na operatora koparko – ładowarki w Skierniewicach dla 2 osób.

Czlowiek najlepsza inwestycja pokl 2013 09Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty z ukończonych szkoleń, które zakończyły się w listopadzie 2013r. osoba uzupełniająca wykształcenie rozpoczęła zajęcia we wrześniu 2013 r. zgodnie z planem ostatni semestr nauki na kierunku technik bhp, który zakończy się w lutym 2014r.

Wymienione kursy zawodowe zostały przeprowadzone przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Pruszkowie i Warszawie, Ośrodek Szkolenia AGAT s.c. w Skierniewicach, CEDOZ Sp. z o.o. w Warszawie, oraz Akademia Umiejętności w Warszawie. Dla osoby uzupełniającej wykształcenie zajęcia dydaktyczne przeprowadzał „Edukator" z Grodziska Mazowieckiego.

Uczestnicy projektu podczas szkoleń mieli zapewniony ciepły posiłek oraz otrzymali pomoc finansową na pokrycie kosztów dojazdu na czas trwania całego projektu.

Czlowiek najlepsza inwestycja pokl 2013 01W grudniu 2013r. miało miejsce spotkanie integracyjne projektu, podczas którego kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Halina Tomczyszyn podziękowała uczestnikom za udział i wręczyła zaświadczenia potwierdzające udział we wszystkich warsztatach i szkoleniach. Spotkanie odbyło się na Kręgięlni w Żyrardowie po części uroczystej uczestnicy projektu skorzystali z zarezerwowanego toru i tak zakończyli swój udział w projekcie.

Naszym zdaniem warto podejmować działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej, ponieważ takie działania zwiększają ich szanse na znalezienie zatrudnienia, pomagają na nowo odnaleźć się na rynku pracy, podnoszą poziom motywacji do działania i podejmowania trudu poszukiwania zatrudnienia.

Czlowiek najlepsza inwestycja pokl 2013 03Gmina Baranów i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie realizują projekt systemowy „Człowiek najlepszą inwestycją – aktywna integracja w Gminie Baranów" od 2008 roku..

W ramach realizacji projektu systemowego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie zatrudnia 1 pracownika socjalnego realizującego zadania, wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz działania zaplanowane w ramach projektu na dany rok kalendarzowy m.in. doradztwa zawodowego i psychologii.

Dzięki udziałowi w projekcie swoje kwalifikacje podniosły już 42 osoby. Aktualne kwalifikacje i wiedza były im niezbędne do podniesienia samooceny i własnej wartości na rynku pracy.

Życzymy im powodzenia.

 

Podstawowe Informacje

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie czynny jest w godzinach:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek: 08:00-16:00
Środa: 08:00-17:00
Piątek: 08:00-15:00

Adres i telefon:
ul. Armii Krajowej 89, 96-314 Baranów
tel./fax (46) 856-03-17
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

S5 Box

Logowanie

Rejestracja